Privacy

De Praktijk voor Individuele Begeleiding is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacy policy bevat heldere informatie over hoe daarmee wordt omgegaan. De Praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit betekent dat:  
  • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • De praktijk op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteert en u hierop bij deze wordt gewezen.
  • De Praktijk verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kan dit via de contactgegevens op deze site.